नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ,
मध्यमाञ्चल, हेटौंडा


  परिचय

 
   

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र: परिचय

करिब २५ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरु अवस्थित रहेको, भौगोलिक रुपमा हिमाल, पहाड देखि तराई प्रदेशमा फैलिएको, हावापानी हेर्दा पनि  नेपालमा पाइने सबै प्रकृतिको हावापानी यस मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विद्यमान रहेको छ । क्षेत्रफल अनुसार यस विकास क्षेत्र जनसंख्याको दृष्टिकोणले पहिलो स्थानमा पर्दछ । नेपालको राजधानी काठमाण्डौं क्षेत्रीय सदरमुकाम हो भने यस क्षेत्र भित्र पर्ने वागमती, नारायणी र जनकपुर अञ्चलको सदरमुकाम क्रमश: काठमाण्डौं, विरगंज र जलेश्वर रहेको छ । विकास कार्यक्रमको संचालनमा क्षेत्रीय सन्तुल ल्याउने मूल अभिप्रायका साथ २०२९ सालमा नेपाल राज्यलाई चार विकास क्षेत्रमा बाँडिएको हो । यस विकास क्षेत्र अन्तर्गत पहाडमा १३ र तराईमा ६ वटा गरि जम्मा १९ जिल्लाहरु रहेका छन।

नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मी. मध्ये २७,४१० वर्ग कि.मी मा फैलिएको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र दोश्रो ठुलो विकास क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा जनकपुर, वागमति र नारायणी ३ वटा अञ्चलका १९ वटा जिल्लाहरु मध्ये रसुवा र दोलखा हिमाली क्षेत्र, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे पहाडी क्षेत्र, काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर उपत्यका, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली भित्री मधेश र धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, र पर्सा तराई क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् । यस क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्र काठमाण्डौ, बिरगंज, चितवन र हेटौडा हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस विकास क्षेत्रको जम्मा परिबार स‌ख्या १९,६४,०४५ रहेको छ । कुल जनस‌ख्या ९६,५६,९८५ मध्ये पुरुषको जनसंख्या ४८,४१,६२४ र महिलाको जनसंख्या ४८,१५,३६१ रहेको छ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौडाको स्थापनाको उद्देश्य र इतिहास -

!=! p2]Zo M g]kfn ;/sf/sf] gLlt / lgb]{zg cg'?k ;dGjofTds tl/sfn] If]qleq ;fdfGo k|zf;g ;~rfng ug{] Pj lhNnf / s]Gb|sf aLr k'nsf] ?kdf e"ldsf lgjf{x ug]{ p2]Zon] If]qLo k|zf;g sfof{nosf] :yfkgf ePsf] b]lvG5 . शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन तथा विष्लेषण गर्ने, घटनाहरुको अध्यावधिक अभिलेख राखी मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, गोप्य संकेत सुरक्षित राख्ने र कोड संचालन गर्ने, क्षेत्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्य गर्ने र क्षेत्रीय स्तरका नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं राष्ट्रिय अनुसंधान विभागसंगको समन्वय र परिचालन सम्बन्धी कार्य आदि पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडाको प्रमुख भूमिका अन्तर्गत पर्दछ ।

!=@ Oltxf; M :yfgLo k|zf;g P]g @)@* sf] rf}yf] ; zf]wg @)%& n] k|To]s ljsf; If]qdf Pp6f If]qLo k|zf;g sfof{no /xg] / ;f] sfof{nosf] k|d'v k|zf;lgs clwsf/Lsf] ?kdf g]kfn ;/sf/ lghfdlt ;]jfsf] /fhkqflÍt ljlzi7 >]0fLsf] Ps hgf If]qLo k|zf;s /xg] Joj:yf u/] cg'?k o; sfof{nosf] :yfkgf ePsf] xf] . g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb\_ sf] ldlt @)^)÷)#÷#) sf] lg0f{ofg';f/ ;fljs /fli6«o of]hgf cfof]usf] If]qLo sfof{no If]qLo k|zf;g sfof{nodf ;dfof]hg ePkZrft\ of]hgf th'{df, ljsf; sfo{qmdsf] cg'udg Pj d"Nof ª\sg h:tf sfo{x? klg o; sfof{nosf] lhDd]jf/Lleq kg{ cfPsf] 5 . 

 

 • गृह प्रशासन सुधार कार्ययाेजना २०७४ २०७५-२-१८

  http://moha.gov.np/uploads/newsFiles/5724_df7f77eacd732b15069a4aab95fbc95e_1522620315__.pdf

 • त्रिपाल पठाइएको सम्बन्धि २०७४-५-१

  मिति २०७४ साल श्रावन २७,२८ र २९ गते आएको बाढी तथा पहिरोकोका कारण प्रभावितहरुको राहतस्वरूप निम्न जिल्लाहरुमा यस कार्यालयअन्तर्गत रहेको गोदाम घर बाट त्रिपाल पठाइएको छ l रौतहट - २०,५०० थान बारा - ३००० थान सर्लाही - ११२५०  थान बर्दिया - ३५०० थान रसुवा - १००० थान मकवानपुर - ४५ थान

 • पद बहाली २०२६-९-१७

  यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकको रुपमा आउनु भएका श्रीमान् क्षेत्रीय प्रशासक शम्भु कोइराला लाइ आज मिति २०७३/१०/२६ गतेका दिन मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरखा निकायका प्रमुख हरु , क्षेत्रीय प्रशासनका उप क्षेत्रीय प्रशासक श्री अनुज भण्डारी , क्षेत्रीय  प्रशासनका कर्मचारी हरु बाट भव्यताका साथ स्वागत गरियो |

 • श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासकज्यु बाट पदबहाली २०७३-६-१०

  श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासक श्री बिनोद के.सीज्युले मिति २०७३/०६/१० गते कार्यालयमा पदबहाली गर्नुभएको छ l  सो अवसरमा श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासकज्युलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका सह-क्षेत्रीय प्रशासक श्री लोकनाथ पौड्याल, उप-क्षेत्रीय प्रशासक श्री दिलकुमार तामांग, क्षेत्र तथा जिल्लाका उच्च प्रहरी अधिकारीहरु, मकवानपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी लगायतले स्वागत गर्नु भएको थियो l

 • श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासकज्यु बाट पदबहाली २०७३-४-२६

  मध्यमान्चल विकास क्षेत्रका  श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासक  डा. लवदेव अवस्थीज्युले मिति २०७३/०४/२६ गतेका दिन आफ्नो कार्यकक्षमा पदबहाली गर्नु भएको छ l वहाँ लाइ सह-क्षेत्रीय प्रशासक श्री लोकनाथ पौड्याल, क्षेत्रस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी  तथा कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा स्वागत गर्नु भएको थियो

 • हेलो सरकार समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न २०७३-२-१०

  हेटौंडा, जेष्ठ १० गते,मध्यमान्न्चल विकास क्षेत्रमा हेलो सरकारको औपचारिक  समुद्घाटन श्रीमान् मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको मुख्य आतिथ्यमा आज बिहान  एक कार्यक्रमकावीच सम्पन्न भयो। श्रीमान मुख्य सचिबबाट 'हेलो सरकार कक्ष्य 'लेखिएको बोर्डको  पर्दा हटाएर हेलो सरकार कक्ष को समुदघाटन साथै टोल फ्री नम्बर बाट  सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको एक बासिन्दासंग  टिपीएको एक गुनासोलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेलो सरकारको online portal www.opmcm.gov.np मार्फत पठाएर हेलो सरकार प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्ल्ला बाहेकका १६ जिल्लाबाट मोबाइल वा landline बाट टोल फ्री नम्बर ११११ मा बिहान ७:०० देखि बेलुका ७:०० बजेसम्म फोन गरेर आफ्नो गुनासो टिपाउन सकिन्छ। साथै फ्याक्स नम्बर…© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय